Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego NALEJ SE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE / DEFINICJE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Nalej Se, dostępnego pod adresem https://nalejse.pl/produkt/kartanalej-se/ (dalej „Sklep internetowy”).

1.2. Operatorem i właścicielem Sklepu internetowego jest spółka Wyszynk Galicyjski Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Romanowicza 4, 30-702 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000857165, NIP 6793204308, REGON 386863762, kontakt@nalejse.pl (dalej: „Operator”).

1.3. Użytkownik / Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem zakupu w Sklepie internetowym.

1.4 Korzystać ze Sklepu internetowego mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które łącznie: a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, b) są konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego c) są pełnoletnie, (zwane dalej: „Użytkownikami”).

1.5. Płatności on-line: Operatorem płatności elektronicznych realizowanych poprzez Aplikację jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60- 166 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000274399.

1.6. Usługa płatności on-line w Sklepie internetowym zezwala na dokonanie zakupu i zrealizowanie płatności poprzez odpowiednie formy płatności udostępniane przez Operatora płatności on-line.

1.7. Dokonanie zakupu w Sklepie internetowym równoznaczne jest z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z Operatorem Sklepu internetowego i rodzi prawa i obowiązku obustronne, wynikające z odpowiednich przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i sklepów internetowych.

2.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do: a. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw, c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Sklepu internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

2.3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

2.4. Zabrania się Użytkownikom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.5. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego osobom niepełnoletnim.

2.6. Poprzez Sklep internetowy Użytkownicy mogą dokonać zakupu karty przedpłaconej pre-paid, która jest częścią systemu realizacji zakupów w lokalu gastronomicznym Nalej Se.

2.7. Użytkownik dokonuje zakupu indywidualnej karty posiadającej oryginalny i niepowtarzalny kod/numer.

2.8. Użytkownik dokonuje zakupu karty o wartości konta (saldo konta na karcie) wynoszącej 0 zł.

2.9. Użytkownik może odebrać zakupioną kartę osobiście w lokalu gastronomicznym Nalej Se, otrzymując paragon lub inny dokument potwierdzający zakup karty.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

3.1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Sklepu internetowego zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

3.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Użytkownicy.

IV. UMOWA I PŁATNOŚCI

4.1. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest w momencie ukończenia procesu zakupu w Sklepie internetowym poprzez Płatności on-line. Konsument otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy niezwłocznie.

4.2. Realizacja płatności w Sklepie internetowym poprzez Płatności on-line następuje niezwłocznie.

4.3. Zakup przedmiotu w Sklepie internetowym (zakupiony przedmiot) podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od dokonania płatności. W celu uzyskania zwrotu należy skontaktować się z Operatorem Sklepu internetowego pod adresem kontakt@nalejse.pl.

V. REKLAMACJE I GWARANCJA

5.1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Sklepu internetowego oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej kontakt@nalejse.pl.

5.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.

5.3. W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie.

5.4. Uszkodzona lub niedziałająca karta zakupiona przez Sklep internetowy podlega wymianie, której dokonać można w lokalu gastronomicznym Nalej Se w Krakowie, przy ul. Romanowicza 4, 30-702 Kraków.

VI. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

6.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Sklepie internetowym. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego ze Sklepu internetowego.

6.2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.nalejse.pl lub jej podstronach oraz bezpośrednio w Aplikacji oraz w sklepach App Store i Google Play.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

7.2. Regulamin obowiązuje od dnia 02.02.2021 r.